Meteen naar de inhoud

1. Definities

a. Horeca Service Assist: Horeca Service Assist, gevestigd te Heerlen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82233861.

b. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Horeca Service Assist.

c. Overeenkomst: Elke overeenkomst of opdracht tussen Horeca Service Assist en de Klant.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, en overeenkomsten waarbij Horeca Service Assist partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij Horeca Service Assist deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

3. Diensten

a. Horeca Service Assist biedt diensten aan op het gebied van content creatie en tekstschrijven voor de horeca-industrie.

b. De aard en omvang van de dienstverlening worden bepaald door de overeenkomst tussen Horeca Service Assist en de Klant.

4. Offertes en Overeenkomsten

a. Alle offertes en prijsopgaven door Horeca Service Assist zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarop vermelde termijn.

b. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een opdracht plaatst bij Horeca Service Assist en deze opdracht door Horeca Service Assist wordt aanvaard.

5. Tarieven en Betaling

a. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

b. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Horeca Service Assist aan te geven wijze.

c. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is Horeca Service Assist gerechtigd rente in rekening te brengen.

6. Aansprakelijkheid

a. Horeca Service Assist spant zich in om haar diensten naar behoren uit te voeren, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of tijdens het gebruik van haar diensten.

b. De aansprakelijkheid van Horeca Service Assist is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

7. Intellectuele Eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Horeca Service Assist geleverde diensten berusten bij Horeca Service Assist, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

b. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horeca Service Assist de geleverde diensten te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te exploiteren.

8. Klachten

a. Klachten over de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Horeca Service Assist te worden gemeld.

b. Horeca Service Assist zal zich inspannen om klachten zo snel mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Horeca Service Assist en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst tussen Horeca Service Assist en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Heerlen.

10. Contactgegevens

a. Horeca Service Assist is bereikbaar via: – E-mail: service@website-korting.nl

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.